to teach an old dog new tricks

Eski koye yeni adet getirmek   hcho